امیتیس سلطانی (عباسیون)

بیوگرافی
۱۳۵۵، تهران - ایران
استاد یار (عکاسی) دانشگاه آزاد اسلامی، هنر و معماری، تهران مرکز (۱۳۹۴ - ۱۳۹۳)
مدیر استودیو عکاسی Theme (شهریور ۱۳۹۳ - تا کنون)
استودیو عکاسی امیتیس (آذر ۱۳۸۴ - تا کنون)

نمایشگاه‌ها:
۱۳۹۴ پروژه‌های آران - نمایشگاه گروهی - تهران، ایران
۱۳۹۰ تا Victoria House - نمایشگاه گروهی - لندن، انگلستان

پروژه‌ها:
ساقی - اسفند ۱۳۹۳ تا کنون
Virtual Approach of Persian poetic symbol & creation
هنر کهن ایرانی - اردیبهشت ۱۳۹۳ تا کنون
حرمسرا ناصرالدین شاه - پروژه فوق لیسانس، گالری Victoria House، لندن، انگلستان - آذر ۱۳۹۰