بیتا وکیلی

بیوگرافی
متولد ۱۳۵۲، تهران
کارشناسی نقاشی، دانشگاه آزاد هنر تهران
کارشناسی ارشد نقاشی، دانشگاه هنر تهران

- نمایشگاه‌ها:
۱۳۸۰ نگارخانه‌ی «اثر»، تهران
۱۳۸۱ نگارخانه‌ی «اثر»، تهران
۱۳۸۴ نگارخانه‌ی «اثر»، تهران
۱۳۸۸ نگارخانه‌ی «ماه مهر»، تهران
۱۳۸۹ نگارخانه‌ی «ماه مهر»، تهران
۱۳۹۱ نگارخانه‌ی «ماه مهر»، تهران
۱۳۹۳ نگارخانه‌ی «بوم»، تهران

۱۳ حراج داخلی و بین‌المللی
۲۸ نمایشگاه گروهی در داخل و خارج از ایران