ایران روستا هم دارد

نمایشگاه عکس و چیدمان

۴ تا ۱۴ آبان‌ماه ۱۳۹۷

‌‌‎مجموعه ای از عکس های سفر به هامون جازموریان و چیدمانی از زندگی اهالی آنجاست که روزگاری دریاچه داشت و ماهي... امروز زندگی در هامون دیگر زیبا نیست و مردمش انگار به کل فراموش شده اند ...در این نمایشگاه نه تنها با محرومیتشان، بلکه با زندگی آنها آشنا میشویم، با هنر هایشان، با ماحصل دست هایشان
با سرزمین کنجد و حنا و شتر...
🍃
‎بی صبرانه منتظر حضور گرم شما هستیم تا به بهانه این نمایشگاه کنارهم قرار بگیریم، هم ایران را بیشتر بشناسیم و هم ببینیم هر يك از ما، کجا میتوانیم یك گوشه کار را بگیریم و موثر باشیم
‎باشد که کپرهایشان آبادتر و دلهایشان شادتر شود
ما همه از هامون هستیم
ما همه از یک ایرانیم
+ مشاهده‌ی نمایشگاه (360 درجه)