رو در رو با طبیعت

نمایشگاه انفرادی احمد وکیلی

۱ الی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

You may also like:

طبیعت را دوست داشتن و متأثر شدن از زیبایی ها و ظرایف آن دغدغه امروز من نیست. سال های سال از این رابطه و کشف و شهود آن لذت برده ام. تفاوت های اقلیم در ایران، بارزترین انگیزه در تجسس من برای کشف این مهم بوده و هست، تا چه رسد به شخصّیت درختی که طول عمر آن مرا به حیرت وا می دارد و یا صدای بادی بین برگ ها...
منظره پردازی، امری که آن را در حوزه دانشجویی بررسی می کنند اما صد افسوس که این قضاوت خود دانشجویی است! هنرمندی که از ظاهر اشكال و فرم ها به معنی می رسد و در یافتن رازهای پنهان تلاش می کند، شاعرانه گی را تجربه میکند، و خود را واسطه ای برای انتقال این ظرایف قرار می دهد، نه تنها به اصالت ها پایبند بوده بلكه مضامین و مفاهیم ازلی را دوباره تجربه خواهد کرد. رابطه ی انسان و طبیعت ناگسستنی است و بزرگی انسان در احترام به طبیعت خود گواهی بر هوشمندی اوست.
+ مشاهده‌ی نمایشگاه (360 درجه)