سه نمایشگاه انفرادی در یک گالری

آثار محمدجعفر پاکروان، مهرداد جعفری و سپهر مصری

۲۸ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد ۱۳۹۷

هشت روایت باطل / محمد جعفر پاکروان
دو قصه‌ی کاغذی از مهاجرت / مهرداد جعفری
فرامزوپوتامیا / سپهر مصری
+ مشاهده‌ی نمایشگاه (360 درجه)