سینکرونیسیتی

نمایشگاه انفرادی نقاشی سیاوش حاتم

۲ تا ۹ شهریورماه ۱۳۹۷

وقوع تصادفی رخدادهایی که ارتباط معنا دار غیر قابل انکار دارند.رخدادهایی که قانون علیت قادر به توضیح‌شان نیست.
زمانی‌ که ذهن ما تنها با قانون علیت رخداد‌ها را پردازش نکند و جریان دیگری را برای وقوع رخدادها بپذیرد، میتواند به حضور سینکرونیسیتی آگاه شود و شاید جهان هستی‌ را متفاوت درک کند.
+ مشاهده‌ی نمایشگاه (360 درجه)