Ongoing: Floorz Projects

Episode No.1

Sep 2 - Sep 16. 2022

Floor (-1) Omid Jahantigh

 

Untitled | Ink on paper | 87x62 cm | 2019 | Private collection
Untitled | Ink on paper | 87×62 cm | 2019 | Private collection
Untitled | Ink on paper | 60x50 cm | 2021 | 3,000,000 T
Untitled | Ink on paper | 60×50 cm | 2021 | 3,000,000 T
Untitled | Ink on paper | 90x56 cm | 2019 | 6,000,000 T
Untitled | Ink on paper | 90×56 cm | 2019 | 6,000,000 T

 

Untitled | Ink on paper | 70x57 cm | 2020 | 3,000,000 T
Untitled | Ink on paper | 70×57 cm | 2020 | 3,000,000 T
Untitled | Ink on paper | 50x70 cm | 2021 | 5,000,000 T
Untitled | Ink on paper | 50×70 cm | 2021 | 5,000,000 T

 

Untitled | Ink on paper | 50x70 cm | 2021 | 5,000,000 T
Untitled | Ink on paper | 50×70 cm | 2021 | 5,000,000 T

 

Untitled | Ink on paper | 50x70 cm | 2020 | 5,000,000 T
Untitled | Ink on paper | 50×70 cm | 2020 | 5,000,000 T

 

Untitled | Ink on paper | 3 Pieces (Each piece 50x70 cm) | 12,000,000 T
Untitled | Ink on paper | 3 Pieces (Each piece 70×90 cm) | 12,000,000 T

 


Floor (0) Sanaz Haeri

 

Argument | Mixed media on Paper | 50x70 cm | 2018 | 5,000,000 T
Argument | Mixed media on Paper | 50×70 cm | 2018 | 5,000,000 T 🔴

 

Moving forward | Mixed media on Paper | 26x45.5 cm | 2019 | 5,000,000 T
Moving forward | Mixed media on Paper | 26×45.5 cm | 2019 | 5,000,000 T
Anatomy | Mixed media on Paper | 50x70 cm | 2018 | 7,000,000 T
Anatomy | Mixed media on Paper | 50×70 cm | 2018 | 7,000,000 T
Swing pattern (Dress) | Mixed media on Paper | 59x42 cm | 2018 | 7,000,000 T
Swing pattern (Dress) | Mixed media on Paper | 59×42 cm | 2018 | 7,000,000 T

 

The collar | Mixed media on Paper | 28x35 cm | 2019 | 5,000,000 T
The collar | Mixed media on Paper | 28×35 cm | 2019 | 5,000,000 T

 

Once i was an animal | Mixed media on glassine | 30x30 cm | 2022 | 5,000,000 T
Once i was an animal | Mixed media on glassine | 30×30 cm | 2022 | 5,000,000 T

 

Manifestation | Mixed media on glassine | 20x15 cm | 2022 | 5,000,000 T
Manifestation | Mixed media on glassine | 20×15 cm | 2022 | 5,000,000 T

 

Manifestation | Mixed media on glassine | 20x15 cm | 2022 | 5,000,000 T
Acrobat | Mixed media on glassine | 30×30 cm | 2022 | 5,000,000 T
To walk or to fly? | Mixed media on glassine | 30x29.5 cm | 2021 | 5,000,000 T
To walk or to fly? | Mixed media on glassine | 30×29.5 cm | 2021 | 5,000,000 T

 

Negative of a gin | Mixed media on glassine | 30x27.5 cm | 2022 | 5,000,000 T
Negative of a gin | Mixed media on glassine | 30×27.5 cm | 2022 | 5,000,000 T

 


Floor (1) Negar Zonoobi

 

Untitled | Drawing on cardboard | 87x96 cm | 2021 | 8,000,000 T
Untitled | Drawing on cardboard | 87×96 cm | 2021 | 8,000,000 T

 

Untitled | Drawing on cardboard | 86x116 cm | 2019 | 10,000,000 T
Untitled | Drawing on cardboard | 86×116 cm | 2019 | 10,000,000 T 🔴

 

Untitled | Drawing on cardboard | 55x42 cm | 2019 | 5,500,000 T
Untitled | Drawing on cardboard | 55×42 cm | 2019 | 5,500,000 T

 

Untitled | Drawing on cardboard | 28x21 cm | 2019 | 3,000,000 T
Untitled | Drawing on cardboard | 28×21 cm | 2019 | 3,000,000 T 🔴

 

Untitled | Drawing on cardboard | 32x22 cm | 2019 | 3,000,000 T
Untitled | Drawing on cardboard | 32×22 cm | 2019 | 3,000,000 T

 

Untitled | Drawing on cardboard | 33x23 cm | 2019 | 3,000,000 T
Untitled | Drawing on cardboard | 33×23 cm | 2019 | 3,000,000 T

 

Untitled | Drawing on cardboard | 28x21 cm | 2019 | 3,000,000 T
Untitled | Drawing on cardboard | 28×21 cm | 2019 | 3,000,000 T 🔴

 

Untitled | Drawing on cardboard | 28x19 cm | 2019 | 5,500,000 T
Untitled | Drawing on cardboard | 28×19 cm | 2019 | 5,500,000 T

 

Untitled | Drawing on cardboard | 28x19 cm | 2019 | 3,000,000 T
Untitled | Drawing on cardboard | 28×19 cm | 2019 | 3,000,000 T

 

Untitled | Drawing on cardboard (2 Lats) | 100x70 cm | 2019 | 16,000,000 T
Untitled | Drawing on cardboard (2 Lats) | Each piece 100×70 cm | 2019 | 16,000,000 T

 

Untitled | Sculpture | 56x22x16 cm | 2019 | 6,000,000 T
Untitled | Sculpture | 56x22x16 cm | 2019 | 6,000,000 T

 

Untitled | Sculpture | 64x18x18 cm | 2022 | 6,000,000 T
Untitled | Sculpture | 64x18x18 cm | 2022 | 6,000,000 T

 


Floor (+1) Elmira Laki

 

Untitled | Rapid Pen and Acrylic on cardboard | 70x50 cm | 2017 | 12,000,000 T
Untitled | Rapid Pen and Acrylic on cardboard | 70×50 cm | 2017 | 12,000,000 T

 

Untitled | Pen on cardboard | 40x25 cm | 2017 | 8,000,000 T
Untitled | Pen on cardboard | 40×25 cm | 2017 | 8,000,000 T

 

Untitled | Pen on cardboard | 40×30 cm | 2017 | 9,000,000 T

 

Self-Portrait | Pencil and Ink on cardboard | 40x30 cm | 2017 | 3,500,000 T
Self-Portrait | Pencil and Ink on cardboard | 40×30 cm | 2017 | 3,500,000 T

 

Self-Portrait | Pencil and Ink on cardboard | 40x30 cm | 2017 | 3,500,000 T
Self-Portrait | Pencil and Ink on cardboard | 40×30 cm | 2017 | 3,500,000 T

 

Self-Portrait | Pencil and Ink on cardboard | 40x30 cm | 2017 | 3,500,000 T
Self-Portrait | Pencil and Ink on cardboard | 40×30 cm | 2017 | 3,500,000 T

 

Self-Portrait | Pencil and Ink on cardboard | 40x30 cm | 2017 | 3,500,000 T
Self-Portrait | Pencil and Ink on cardboard | 40×30 cm | 2017 | 3,500,000 T

 

Self-Portrait | Pencil and Ink on cardboard | 40x30 cm | 2017 | 3,500,000 T
Self-Portrait | Pencil and Ink on cardboard | 40×30 cm | 2017 | 3,500,000 T

 

Self-Portrait | Rapid Pen on cardboard | 40x30 cm | 2020 | 3,500,000 T
Self-Portrait | Rapid Pen on cardboard | 40×30 cm | 2020 | 3,500,000 T

 

Ears in Clubhouse! | Rapid Pen on cardboard | 30x22 cm | 2021 | 3,500,000 T
Ears in Clubhouse! | Rapid Pen on cardboard | 30×22 cm | 2021 | 3,500,000 T

 

Nomophobia | Acrylic and Ink on zink | 70x56 cm | 2017 | 15,000,000 T
Nomophobia | Acrylic and Ink on zink | 70×56 cm | 2017 | 15,000,000 T

 

Nomophobia | Acrylic and Ink on zink | 70x56 cm | 2017 | 15,000,000 T
Nomophobia | Acrylic and Ink on zink | 70×56 cm | 2017 | 15,000,000 T 🔴

 

Nomophobia | Acrylic and Ink on zink | 70x56 cm | 2017 | 15,000,000 T
Nomophobia | Acrylic and Ink on zink | 70×56 cm | 2017 | 15,000,000 T

“پروژه‌های طبقات”

پروژه‌ای با هدف نمایش چند مجموعه کوچک اما جامع، که علاوه بر استقلال‌شان به واسطه رویکرد و رسانه‌ی هر هنرمند، با بهره از پتانسیل طبقاتیِ فضا نیز تفکیک می‌شوند.
“طبقات” در هر اپیزود؛ با حفظ فضای شخصی برای هر هنرمند و امکان تنفسِ آثار، در اجماعی همگن و تعاملی به نمایش آثار میپردازد.