سه نمایشگاه انفرادی در یک گالری

آثار محمدجعفر پاکروان، مهرداد جعفری و سپهر مصری

۲۸ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد ۱۳۹۷