رویدادها

گشایش: تقابل

گشایش: سفر به صبح

گشایش: وسعت محاط

گشایش: درخشش – نقاشی‌های فریدون امیدی

گشایش: ترمیم

گشایش: امتداد

رویداد: پارافین تهران X گالری ایوان

گشایش: ایران روستا هم دارد

گشایش: سینکرونیسیتی

گشایش: و این منم

گشایش: نمایشگاه گروهی «تک درخت»

گشایش: سه نمایشگاه انفرادی در یک گالری

گشایش: سیاه و سفید

بازتاب: چیزی شبیه یک رویا

گشایش: چیزی شبیه یک رویا

بازتاب: نوزده پنج

گشایش: نوزده پنج

بازتاب: بازگشته

گشایش: بازگشته

بازتاب: سه مجموعه از اکبر نعمتی