ایوان دو

ایوان-دو فضایی در قلب ایوان، با رویکردی متفاوت.
ما در ایوان-دو معتقدیم پیش رفت شتاب گرفته و هر روزه شاهدیم که هنر معاصر سبک ها و اشکال انتزاعی را بیش از پیش در هم میریزد و همواره در پی آزمون و خطاست.
مفاهیم، تعاریف و نحوه ارائه هنر پیوسته در حال تحول اند و ناچاریم بپذیریم که روابط میان بدن، ذهن، تجربه، اجرا و بیان باید به روز شوند درغیر این صورت از قطار شتابان هنر معاصر جا می مانیم.
در راستای این تفکر گالری ایوان بر آن است تا فضایی فارغ از کلیشه ها و همیشگی ها در اختیار هنرمندان و مخاطبان مشتاق قرار دهد.
هدف ما نمایش و حمایت از آثار هنرمندان نوگرا و ساختار شکن در نسل چهارم هنر معاصر ایران در قالب رسانه های نوین ( هنر مفهومی، ویدیو آرت، چیدمان، هنر اجرا، هنر دیجیتال و غیره) می باشد.
باشد که با پردازشی نو به پیش زمینه های موجود در هنر رنگ و بویی تازه ببخشیم.