“Naghsh_e Ajab”

Shaghayegh Mohajery

25 June - 16 July. 2021

ظرف افکار و تخیلات آدمی، انعکاسی است از دیالوگ های داشته و نداشته اش با محیط، به زبان حواس. ظرفی به ژرفای تاریخ و پهنه ای فراخ، به گستردگی دنیای متکثر. ظرفی که توده بی شکل و رنگ تجربیات زندگی درونش قالب می گیرد. رخ می نماید. رخی از زیست تجربه ها با تار و پود نور-صدا- رنگ-لامسه که پروانه های گوناگونی را از پیله احساس متولد می کند. آثار پیش رو برشیست بر خوانش قالب درونی هنرمند. رخ عیان کردن تجارب هنرمند بر مقیاس حضور در فضا-استشمام نور و گوش سپردن به رنگ ها
جامه ابراز انتقال مفهومی می باشد که بی واسطه است و نزدیک ترین به انسان، لمس فرم ها و امکان حرکت و سیالیت حجم تجربه ای جدا از آنچه قبلا داشته ایم، آن شکوه و جلال دست نیافتنی که به ما می دهد
آشنایی دیرینه که بیش از پیش درون ما رخنه کرده است

شقایق مهاجری