“PERVADE”

Anahita Nourani

November 19 - December 10. 2021

Untitled/Mixed media on Canvas/130x87cm/2020 Untitled/Mixed media on Canvas/100x100cm/2021 Untitled/Mixed media on Cardboard/117x73cm/2019 Untitled/Mixed media on Canvas/69x113cm/2019 Untitled/Mixed media on Cardboard/73x100cm/2020 Untitled/Mixed media on Canvas/50x70cm/2020 Untitled/Mixed media on Canvas/130x180cm/2020Untitled/Mixed media on Canvas/87x130cm/2021Untitled/Mixed media on Cardboard/70x100cm/2020 Untitled/Mixed media on Canvas/72x104cm/2019 Untitled/Mixed media on Cardboard/83x83cm/2021Untitled/Mixed media on Canvas/100x150cm/2020

محیط در انسان رسوخ می کند. انسان در انسان رسوخ می کند. گاهی ما در جغرافیا و گاهی جغرافیا در ماآنچنان حل می شویم که فردیت خود را از یاد می بریم. شکلی از دیگران می شویم و رنگ های آن ها در ما تکرار می شود. بازتابی از محیط می شویم و رفتار محیط، رفتار ما می شود. رسوخ مجموعه ای است در باب ناپدیدشدگی و جبر جغرافیا
در باب یک شکل شدن انسان ها و زادبومشان، در باب کمرنگ شدن ما در دنیای اطرافمان
بخشی از این مجموعه، مادر و کودک است که مادر، خود در قالب جغرافیا، کودک را احاطه می کند و ناخودآگاه سعی در تکرار خود در او دارد. رنگ های خود را به او می دهد و در او رسوخ می شود