“RESTRAINT”

Majid Farahmand

December 24 - January 7

Untitled/Sculpture (Malaj Wood & Iron)/100x20x20 cm/2021Untitled/Sculpture (Teak Wood & Iron)/70x26x58cm/2020Untitled/Sculpture (Teak Wood & Iron)/70x26x58cm/2020Untitled/Sculpture (Teak Wood & Iron)/70x26x58cm/2020Untitled/Sculpture (Malaj Wood & Iron)/71x15x19cm/2021 Untitled/Sculpture (Teak Wood & Iron)/66x78x43cm/2021 Untitled/Sculpture (Malaj Wood & Iron)/70x26x58cm/2018Untitled/Sculpture (Malaj Wood & Iron)/86x19x20cm/2021 Untitled/Sculpture (Malaj Wood & Iron)/86x19x20cm/2021 Untitled/Sculpture (Teak Wood & Iron)/76x23x37cm/2021 Untitled/Sculpture (Teak Wood & Iron)/76x23x37cm/2021Untitled/Sculpture (Teak Wood & Iron)/47x22x73cm/2021Untitled/Sculpture (Teak Wood & Iron)/48x12x29cm/2019

|آثار این هنرمند از روند طراحی هایش شکل می گیرند، زنده می شوند و در فضا جایگذاری می شوند و ذهنیت او در روند ساخت، آثار را تکمیل می کند
استفاده از چوب جنگل به عنوان منبعی تجدیدپذیر، القا کننده روح زندگی و حیات، و تنه ای برای بازنمایی بدن اسب در خلق آثار این هنرمند، حائز اهمیت ویژه ای است. اگرچه نقش انسان رام کننده و فرمانده در ظاهر طرح هایش حذف شده، اما حضور و تاثیر آن در پس آهن سخت و سرد بی روح با هنرمندی به آثارش متصل است
گاهی این اتصال، همانند افساریست بر گردنش. و گاهی می تواند میخ نعلی باشد کوبنده در سم های قدرتمند و سرکش اش
زمین جاییست برای حیوان، انسان، هرقدر بزرگ و هرقدر کوچک، هرجایی هرقدر محدود هرقدر آزاد، اما متعلق به همه موجودات ... این جا، نمادی از زمین است، هرقدر ظالم هرقدر مهربان! جایی که اسب چهارگامه می تواند هرقدر رام، به سرکشی و طغیان ادامه دهد