“A KID WITH EXISTENTIALIST THOUGHTS”

Amir Mahdy Zahedy

December 24 - January 7. 2022

Untitled/Lego, Oil Color & Acrylic on Canvas/80x120 cm/2021
Untitled/Lego, Oil Color & Acrylic on Canvas/80×120 cm | 2021
Untitled/Sculpture (Iron with Bolts)/42x53x163 cm with stand/2021
Untitled/Sculpture (Iron with Bolts)/42x53x163 cm with stand | 2021
Lego Head/Plastik Lego with Oil Color/20x20x36/2020
Lego Head/Plastik Lego with Oil Color/20x20x36 | 2020
Lego Head/Plastik Lego with Oil Color/20x20x36/2020
Lego Head/Plastik Lego with Oil Color/20x20x36 | 2020
Untitled/Sculpture (Iron with Bolts)/33x39x161 cm with stand/2021
Untitled/Sculpture (Iron with Bolts)/33x39x161 cm with stand | 2021
Untitled/Lego & Oil Color on Canvas/70x100 cm/2021
Untitled/Lego & Oil Color on Canvas/70×100 cm | 2021
Untitled/Sculpture (Iron with Bolts)/40x40x164 cm with stand/2021
Untitled/Sculpture (Iron with Bolts)/40x40x164 cm with stand | 2021
Untitled/Sculpture (Iron with Bolts)/40x40x164 cm with stand/2021
Untitled/Sculpture (Iron with Bolts)/40x40x164 cm with stand | 2021
Untitled/Sculpture (Iron with Bolts)/49x41x163 cm with stand/2021
Untitled/Sculpture (Iron with Bolts)/49x41x163 cm with stand | 2021
Untitled/Lego & Oil Color on Canvas/40x70 cm/2021
Untitled/Lego & Oil Color on Canvas/40×70 cm | 2021
 Untitled/Sculpture (Iron with Bolts)/48x53x163 cm with stand/2021
Untitled/Sculpture (Iron with Bolts)/48x53x163 cm with stand | 2021
Untitled/Lego & Oil Color on Canvas/40x70 cm/2021
Untitled/Lego & Oil Color on Canvas/40×70 cm | 2021
Untitled/Lego & Oil Color on Canvas/70x100 cm/2021
Untitled/Lego & Oil Color on Canvas/70×100 cm | 2021
Untitled/Sculpture (Iron with Bolts)/36x41x162 cm with stand/2021
Untitled/Sculpture (Iron with Bolts)/36x41x162 cm with stand | 2021
Untitled/Sculpture (Iron with Bolts)/36x41x162 cm with stand/2021
Untitled/Sculpture (Iron with Bolts)/36x41x162 cm with stand | 2021
Untitled/Lego, Oil Color & Acrylic on Canvas/80x120 cm/2021
Untitled/Lego, Oil Color & Acrylic on Canvas/80×120 cm | 2021
Man Portrait/Acrylic & Oil Color on Canvas/70x100 cm/2021
Man Portrait/Acrylic & Oil Color on Canvas/70×100 cm | 2021
Man Portrait/Acrylic & Oil Color on Canvas/70x100 cm/2021
Man Portrait/Acrylic & Oil Color on Canvas/70×100 cm | 2021
Man Portrait/Acrylic & Oil Color on Canvas/70x100 cm/2021
Man Portrait/Acrylic & Oil Color on Canvas/70×100 cm | 2021
Untitled/Sculpture (Iron with Bolts)/40x40x160 cm with stand/2021
Untitled/Sculpture (Iron with Bolts)/40x40x160 cm with stand | 2021
Man Portrait/Acrylic & Oil Color on Canvas/70x100 cm/2021
Man Portrait/Acrylic & Oil Color on Canvas/70×100 cm | 2021
Man Portrait/Acrylic & Oil Color on Canvas/70x100 cm/2021
Man Portrait/Acrylic & Oil Color on Canvas/70×100 cm | 2021
Untitled/Oil Color on Canvas/100x150 cm/2021
Untitled/Oil Color on Canvas/100×150 cm | 2021
Untitled/Sculpture (Iron with Bolts)/36x41x167 cm with stand/2021
Untitled/Sculpture (Iron with Bolts)/36x41x167 cm with stand | 2021
Untitled/Sculpture (Iron with Bolts)/38x41x166 cm with stand/2021
Untitled/Sculpture (Iron with Bolts)/38x41x166 cm with stand | 2021
Untitled/Oil Color on Canvas/70x100 cm/2021
Untitled/Oil Color on Canvas/70×100 cm | 2021
Untitled/Sculpture (Iron with Bolts)/36x41x161 cm with stand/2021
Untitled/Sculpture (Iron with Bolts)/36x41x161 cm with stand | 2021
Untitled/Oil Color on Canvas/70x100 cm/2021
Untitled/Oil Color on Canvas/70×100 cm | 2021
Untitled/Sculpture (Iron with Bolts)/31x31x145 cm with stand/202
Untitled/Sculpture (Iron with Bolts)/31x31x145 cm with stand | 2021
Untitled/Oil Color on Canvas/70x100 cm/2021
Untitled/Oil Color on Canvas/70×100 cm | 2021
Sleepy Girl/Lego, Oil Color & Acrylic on Canvas/100x150 cm/2021
Sleepy Girl/Lego, Oil Color & Acrylic on Canvas/100×150 cm | 2021
Untitled/Lego, Oil Color & Acrylic on Canvas/70x100 cm/2021
Untitled/Lego, Oil Color & Acrylic on Canvas/70×100 cm | 2021
Untitled/Sculpture (Iron with Bolts)/33x45x160 cm with stand/2021
Untitled/Sculpture (Iron with Bolts)/33x45x160 cm with stand | 2021
 Untitled/Sculpture (Iron with Bolts)/33x45x165 cm with stand/2021
Untitled/Sculpture (Iron with Bolts)/33x45x165 cm with stand | 2021
Cow/Lego, Acrylic & Oil Color on Canvas/100x150 cm/2020
Cow/Lego, Acrylic & Oil Color on Canvas/100×150 cm | 2020
Lego Head/Plastik Lego with Oil Color/20x20x36/2020
Lego Head/Plastik Lego with Oil Color/20x20x36 | 2020
Lego Head/Plastik Lego with Oil Color/20x20x36/2020
Lego Head/Plastik Lego with Oil Color/20x20x36 | 2020
Lego Head/Plastik Lego with Oil Color/20x20x36/2020
Lego Head/Plastik Lego with Oil Color/20x20x36 | 2020

Untitled/Sculpture (Iron with Bolts)/41x41x163 cm with stand/2021

سال هاست به ما یاد دادن که برای بزرگ شدن، کودک درونمون رو به نوعی سرکوب کنیم، غافل از این که با این سرکوب، بی گناه بودن، شادی، احساسات و بازیگوشی کودکی هم در ما کشته می شه، در حالی که در صورت سرپاموندن و پرورش درست، این احساسات میتونن ما را در عین رشد به ارتباط و همسویی بهتری بین درون و بیرونمون برسونن
لایه های درونی یه کودک که شکل اولیه هر انسان و خمیرمایه ی اصلی ماست در طی دوران رشد با فرم تعریف شده ی متداول از انسان بزرگسال و بالغ به تضاد می رسن و اینجاست که منِ درونی ما (حقیقت) با من درون آیینه و من در چشم دیگران واقعیت متفاوت میشه و همسویی خودش رو از دست میده ... و مسیر ما را در رسیدن به آگاهی دشوار میکنه ... و مگر نه اینکه آگاهی از شناخت خودمون شروع میشه و بس
آثار من بعد از بارها خراب کردن و باز ساختن خودم، نمودی از لایه های پیچیده و عمیق کودک درونمه، در تلفیق با ابزار و مواد خشن دنیای مردی بزرگسال، که تصمیم داره تا کودک درون مخاطب را به تماشا بنشونه و با زبانی ساده شده و کودکانه اونو با خودش آشتی بده