“HARLOW”

Art director: Jalal Mashhadi Fard | Artist: Majid Gooran

April 15 - April 29. 2022

Untitled/From “Faces series”/Metal welded 135x90 cm 2017
Untitled From “Faces series”/ Metal welded /135×90 cm /2017
Untitled/From “Faces series”/Metal welded/126x80 cm/2017
Untitled/From “Faces series”/Metal welded/126×80 cm/2017
Untitled/From “Animal series”/Metal welded/82x75x65 cm/2017
Untitled/From “Animal series”/Metal welded/82x75x65 cm/2017
Untitled/From “Animal series”/Metal welded/86x140x75 cm/2017
Untitled/From “Animal series”/Metal welded/86x140x75 cm/2017
Untitled/From “Animal series”/Metal welded/102x107x64 cm/2017
Untitled/From “Animal series”/Metal welded/102x107x64 cm/2017
Untitled/From “Animal series”/Metal welded/40x40x20 cm/2019
Untitled/From “Animal series”/Metal welded/40x40x20 cm/2019
Untitled/From “Animal series”/Metal welded/25x30x25 cm/2019
Untitled/From “Animal series”/Metal welded/25x30x25 cm/2019
Untitled/From “Animal series”/Metal welded/38x30x20cm/2019
Untitled/From “Animal series”/Metal welded/38x30x20 cm/2019
Untitled/From “Hamer series”/Metal welded/55x70x30 cm/2018
Untitled/From “Hamer series”/Metal welded/55x70x30 cm/2018
Untitled/From “Faces series”/Metal welded/141x80 cm/2017
Untitled/From “Faces series”/Metal welded/141×80 cm/2017
Untitled/From “Animal series”/Metal welded/90x68x45 cm/2018
Untitled/From “Animal series”/Metal welded/90x68x45 cm/2018
Untitled/From “Shakti series”/Metal welded/120x60 cm/2022
Untitled/From “Shakti series”/Metal welded/120×60 cm/2022
الهه طبیعت/From “Shakti series” /Metal welded 250x180 cm
الهه طبیعت/From “Shakti series” /Metal welded 250×180 cm
Untitled/From “Shakti series”/Metal welded/61x14 cm/2017
Untitled/From “Shakti series”/Metal welded/61×14 cm/2017
Untitled/From “Shakti series”/Metal welded/60x15 cm/2017
Untitled/From “Shakti series”/Metal welded/60×15 cm/2017
Untitled/From “Shakti series”/Metal welded/141x48 cm/2022
Untitled/From “Shakti series”/Metal welded/141×48 cm/2022
Untitled/From “Shakti series”/Metal welded/148x60 cm/2022
Untitled/From “Shakti series”/Metal welded/148×60 cm/2022
Untitled/From “Shakti series”/Metal welded/104x40 cm/2022
Untitled/From “Shakti series”/Metal welded/104×40 cm/2022
Untitled/From “Hamer series”/Metal welded/32x80x10 cm/2017
Untitled/From “Hamer series”/Metal welded/32x80x10 cm/2017
Untitled/From “Hamer series”/Metal welded/34x52x10 cm/2018
Untitled/From “Hamer series”/Metal welded/34x52x10 cm/2018
Untitled/From “Hamer series”/Metal welded/54x59 cm/2018
Untitled/From “Hamer series”/Metal welded/54×59 cm/2018
Untitled/From “Faces series”/Metal welded/131x80 cm/2017
Untitled/From “Faces series”/Metal welded/131×80 cm/2017

نیروی قدرت‌بخش درونی انسان‌ها که از انرژی ازلی کیهان نشأت می‌گیرد را‌
در زبان سانسکریت " شاکتی می‌نامند
شاکتی، اغلب به گونه‌ای فعالانه و در شمایل تجسمی زنانه بروز پیدا می‌کند

هارلو
آزمایشیست که بر اساس آن، ترجیح و تمایل پستانداران به لطافت و نرمی اثبات می‌شود