“Retrospective Exhibition”

Visiting hours: 4-8 pm

October 22 - November 12. 2021

Untitled/Colored Pencil on Cardboard/50x70cm/2018 Untitled/Colored Pencil on Cardboard/70x50cm/2018 Untitled/Colored Pencil on Cardboard/50x70cm/2019 Untitled/Colored Pencil on Cardboard/50x70cm/2019 Untitled/Colored Pencil on Cardboard/50x70cm/2019 Untitled/Colored Pencil on Cardboard/50x70cm/2018 Untitled/Colored Pencil on Cardboard/50x70cm/2018 Untitled/Colored Pencil on Cardboard/50x70cm/2020 Untitled/Colored Pencil on Cardboard/70x50cm/2019 Untitled/Colored Pencil on Cardboard/50x70cm/2017 Untitled/Colored Pencil on Cardboard/50x70cm/2018 Untitled/Colored Pencil on Cardboard/70x50cm/2018 Untitled/Colored Pencil on Cardboard/50x70cm/2018 Untitled/Colored Pencil on Cardboard/50x70cm/2016 Untitled/Colored Pencil on Cardboard/70x50cm/1999 Untitled/Colored Pencil on Cardboard/50x70cm/2017 Untitled/Colored Pencil on Cardboard/70x50cm/2016 Untitled/Colored Pencil on Cardboard/70x50cm/2016 Untitled/Colored Pencil on Cardboard/50x70cm/2018 Untitled/Colored Pencil on Cardboard/50x70cm/2017 Untitled/Colored Pencil on Cardboard/50x70cm/2014 Untitled/Colored Pencil on Cardboard/50x70cm/2010 Untitled/Colored Pencil on Cardboard/70x50cm/2003 Untitled/Colored Pencil on Cardboard/50x70cm/2016 Untitled/Colored Pencil on Cardboard/70x50cm/2020 Untitled/Colored Pencil on Cardboard/50x70cm/1993 Untitled/Colored Pencil on Cardboard/70x50cm/1993 Untitled/Colored Pencil on Cardboard/50x70cm/2021 Untitled/Colored Pencil on Cardboard/50x70cm/2021 Untitled/Colored Pencil on Cardboard/70x50cm/2006 Untitled/Colored Pencil on Cardboard/50x70cm/2013 Untitled/Colored Pencil on Cardboard/30x20cm/2019 Untitled/Colored Pencil on Cardboard/70x50cm/2001 Untitled/Colored Pencil on Cardboard/50x70cm Untitled/Colored Pencil on Cardboard/50x70cm/2000 Untitled/Colored Pencil on Cardboard/50x70cm/2013

مروری بر آثار جمیله پورنیا، به آنی ما را از گرفتاری در رمزگشاییِ هنر امروزی بیرون می کشد و حضور ما را از اکنون به گستره ای خیال انگیز، فارغ از زمان پرتاب میکند. جایی پر از رنگ و بافت که حاصل زیست صادقانه و کاملا شخصیِ فردی است که زیبا میبیند و زیبا تصویر میکند و احوال و حضور شاعرانه اش با جادوی مداد رنگی هایش بر کاغذ نشسته و انعکاسش چشمان ما را می نوازد.
جمیله پور نیا سالهاست فارغ از پایبندی به سودمندی ، مبتنی بر حقیقت و ذات زیبایی، نقاشی میکند تا یادمان بیاورد که ادراک ما از زیبایی نباید متاثر از شیوه زندگی نوین و وابسته به محیط محدودمان باشد، بلکه باید دریچه ای باشد برای نیل به کمال حقیقی و رهایی....